Obchodní podmínky

Doplňující obchodní podmínky


1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (=provozovatel hotelu).
2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 30 dní před uskutečněním pobytu. Záloha činí 100% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

6.Při zrušení rezervace více než 30 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
7. Při zrušení rezervace méně než 30 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
8. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
9. Stornopoplatek je smluvní pokutou.

 

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu, přičemž mu bude vystaven VOUCHER v nominální hodnotě zaplaceného pobytu. Případný rozdíl v ceně je však host povinen uhradit.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty.

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.